Showing all 1 result

Giá: 9 tỷ - 15 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 19,68%
2